Reklamační řád  použitých automobilů a další ujednání
(dále jen „Reklamační řád“)společnosti EF Mobility s.r.o., se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4 – KRČ, 
: 07567707, DIČ: CZ07567707,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 303267dále jen „ProdávajícíOdpovědnost Prodávajícího za vady automobilu


1. Prodávající odpovídá za vady automobilu v rozsahu stanoveném všeobecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními§ 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „OZ“). V těch případech, kdy kupní smlouvu s Prodávajícím uzavírá fyzická osoba  v postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, tedy osoba jednající mimo rámec své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu povolání (dále jen „kupující“), platí, že práva kupujícího vzhledem k odpovědnosti Prodávajícího za vady automobilu zaniknou v případě, že kupující neuplatní tato práva v průběhu doby, která je stanovena všeobecně závaznými právními předpisy, nejpozději však do 12 měsíců ode dne převzetí automobilu kupujícím, Kupující je však povinen uplatnit tato práva bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

2. Kupující bere na vědomí a je srozuměn s tím, že Prodávající, jako prodejce použitých automobilů, v souladu se zákonnými ustanoveními neodpovídá za vady:

 1. odpovídající míře používání nebo opotřebení, které automobil měl v okamžiku převzetí kupujícím;
 2. za vady, které vznikly po převzetí automobilu kupujícím;
 3. za vady, na které byl kupující výslovně upozorněn;
 4. za vady, o kterých kupující věděl anebo které musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření této smlouvy, a to z osobní prohlídky automobilu nebo absolvované zkušební jízdy, tedy za vady zjevné;
 5. za vady, které kupující sám způsobil;
 6. za vady, které vznikly z důvodu užívání automobilu v rozporu s jeho účelem nebo z důvodu jeho užívání jiným než běžným způsobem s ohledem na typ a určení automobilu;
 7. za vady, které kupující způsobil zanedbáním řádné péče a údržby s ohledem na typ a určení automobilu;
 8. za vady způsobené mechanickým poškozením nebo kontaktem s tekutinou;
 9. za vady způsobené v důsledku vystavení automobilu nadměrné teplotě, koncentrace prachu, chemickým prostředkům, procesům a vlivům, či extrémním atmosférickým jevům;
 10. za vady vyplývající z Protokolu prohlídky automobilu (předávací protokol), který je nedílnou součástí kupní smlouvy automobilu.

Za účelem důkladného prověření technického stavu kupovaného automobilu poskytuje Prodávající kupujícímu možnost prohlídky automobilu v prostorách EF Mobility s.r.o., Kolbenova 271/3, 190 00 Praha 9 Vysočany za účasti odborníka, pokud si jeho přítomnost kupující na své náklady zajistí, a současně za přítomnosti specializovaného personálu Prodávajícího.

 

3. Prodávající prohlašuje, že zakoupený automobil nebyl získán v rámci trestné činnosti, že před jeho prodejem kupujícímu nedošlo k jeho neoprávněnému pozměnění, příp. k neoprávněné manipulaci s číslem podvozku a s číslem motoru, že v době prodeje není na automobil uplatňováno zástavní právo a že automobil není v době jeho prodeje předmětem leasingu. V případě, že kupující prokáže opak, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu za podmínek níže uvedených v odstavci 7 tohoto reklamačního řádu.

4. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy není převoditelné na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn jej uplatňovat výhradně jen kupující.

5. Prodávající dále prohlašuje, že automobil nebyl poškozen povodněmi, zejména že automobil nebyl po delší dobu vystaven nepříznivým vnějším vlivům v zatopeném území, nenacházel se pod vodní hladinou, interiér nebyl zanesen blátem a nánosy z povodní, které by způsobovaly nefunkčnost elektroinstalace automobilu anebo jiného jeho zařízení. V případě, že kupující prokáže opak, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu automobilu za podmínek níže uvedených v odstavci 7 tohoto reklamačního řádu.

6. Prodávající dále prohlašuje, že si není vědom existence překážky bránící změně zápisu v evidenci vozidel v osobě vlastníka automobilu, automobil je možné zanést do evidence vozidel na území České republiky a že tomu nebrání žádný záznam příslušného orgánu státní správy. Tato garance se výslovně vztahuje jen na území České republiky, přičemž Prodávající nezajišťuje administrativní úkony spojené s vývozem automobilu a jeho evidencí mimo území České republiky.

7. Je-li dodáním automobilu s vadami porušena smlouva podstatným způsobem, kupující je oprávněn:

 1. požadovat dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
 2. požadovat odstranění vad opravou věci, jestliže vady jsou opravitelné,
 3. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo 
 4. odstoupit od smlouvy.

8. Volba mezi nároky uvedenými v odstavci 7 kupujícímu náleží, jen jestliže ji provede a Prodávajícímu oznámí současně s oznámením, ve kterém vytýká vadu, jíž byla porušena smlouva podstatným způsobem. Neoznámí-li kupující volbu svého nároku dle předchozí věty, má nároky z vad jako při nepodstatném porušení smlouvy (viz odstavec10).

9. Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neodstraní-li Prodávající vady zboží v zákonem stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

10. Je-li dodáním automobilu s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující požadovat buď odstranění vad automobilu, nebo slevu z kupní ceny. Požaduje-li kupující odstranění vad automobilu, nemůže před uplynutím zákonem stanovené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu Prodávajícímu, uplatnit jiné nároky z vad automobilu.

11. Neodstraní-li Prodávající vady zboží ve lhůtě vyplývající z předchozího odstavce, může kupující uplatnit nárok na slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Zvolený nárok nemůže kupující bez souhlasu Prodávajícího měnit.

12. V případě, že kupující uplatní své právo odstoupit od kupní smlouvy vrátí Prodávající kupujícímu kupní cenu automobilu, a to oproti vrácení automobilu kupujícím Prodávajícímu do jeho provozovny ve stavu, v jakém jej od Prodávajícího převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, společně s veškerým příslušenstvím a součástmi. Kupující nemá nárok od Prodávajícího požadovat úroky z částky kupní ceny. Veškerá práva a záruky, která na základě tohoto Reklamačního řádu Prodávající kupujícímu přiznává jsou nepřevoditelná na třetí osobu a vůči Prodávajícímu je oprávněn je uplatňovat výhradně kupující.Reklamační řízení


1. Kupující je povinen uplatnit práva z vad automobilu a vady automobilu Prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vadu mohl při včasné prohlídce a řádné péči zjistit, nejpozději však (s výjimkou právních vad) do jednoho roku ode dne přechodu nebezpečí škody na automobilu, jinak jeho nároky z odpovědnosti za vady zanikají.

Kupující přitom postupuje následovně:

 • v kterékoli provozovně Prodávajícího sepíše s oprávněným zaměstnancem Prodávajícího reklamační protokol, ve kterém uvede důvod své reklamace, podrobně popíše vady automobilu a uvede způsob vyřízení reklamace, který požaduje;
 • důsledně a pravdivě vyplní všechny body předloženého reklamačního protokolu –formuláře;
 • na výzvu Prodávajícího zajistí dodání potřebné dokumentace, resp. přistavení automobilu a poskytne veškerou součinnost při vyřízení jeho reklamace. 

2. Prodávající přijme reklamaci kupujícího na základě písemného reklamačního protokolu, který řádně zaregistruje v evidenci reklamací. Při uplatnění reklamace je kupující povinen poskytnout Prodávajícímu veškerou nutnou součinnost, která spočívá zejména v:

 1. přistavení automobilu k prohlídce do prostor provozovny Prodávajícího,
 2. předložení nezbytných dokladů k reklamovanému automobilu, jako jsou zejména technický průkaz, servisní knížka, návod na použití a jiné doklady a dokumenty podle okolností.

V případě, že kupující takovou součinnost neposkytne nebo poskytnout odmítne, znemožní tímto Prodávajícímu řádné vyřízení reklamace, Prodávající tak neodpovídá za následně vzniklé škody a dodatečné náklady kupujícího. Prodávající v takovém případě též neodpovídá za nevyřízení reklamace kupujícího řádně a včas.

Prodávající do protokolu o reklamaci rovněž uvede popis vizuálního stavu automobilu, či jakýchkoli jiných vad, které zjistí a které nejsou, popř. nemohou být předmětem reklamace (dále jen „popis stavu automobilu“). Popis stavu automobilu Prodávající doplní, pokud je to možné, pořízením fotografií. Podpisem protokolu o reklamaci, vyjadřuje kupující souhlas i s popisem stavu automobilu.

Prodávající není odpovědný za stav automobilu a jiné než reklamované vady, které v rámci protokolu o reklamaci uvedl u popisu stavu automobilu a jejichž existenci potvrdil kupující podpisem na tomto protokolu.


3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vad automobilu též písemně oznámením zaslaným Prodávajícímu, s dodatkem „reklamační oddělení“, a to na adresu kterékoliv provozovny nebo do sídla Prodávajícího.

4. Na základě rozhodnutí kupujícího o tom, které z poskytnutých nároků dle odstavců 7, popř. 10 v části „Odpovědnost Prodávajícího za vady automobilu“ tohoto Reklamačního řádu uplatňuje, je Prodávající povinen určit dobu potřebnou k vyřízení reklamace, která bude v souladu s odstavcem5 tohoto článku.

5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady a její případné odstranění. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující vytkl vadu a poskytl součinnost dle odstavce2 v části „Reklamační řízení“ tohoto Reklamačního řádu(dále jen „uplatnění reklamace“). Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. To neplatí ve složitých případech, kdy se Prodávající s kupujícím dohodnou na delší lhůtě.

6. Prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace telefonicky, e-mailem nebo poštou ve lhůtě pro vyřízení reklamace, do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. V případě zamítnutí reklamace bude toto rozhodnutí v reklamačním protokolu odůvodněno.

7. Způsobem vyřízení reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení, a to jedním z následujících způsobů:

 • odevzdáním opraveného automobilu;
 • vrácením kupní ceny automobilu / zrušením kupní smlouvy;
 • vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny automobilu;
 • odůvodněným zamítnutím reklamace.

 

8. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje. Prodávající následně vydá nebo zašle kupujícímu písemné potvrzení o způsobu vyřízení reklamace včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace, nejpozději do 30 dnů od jejího řádného uplatnění reklamace.

9. Poté, co Prodávající kupujícímu oznámil vyřízení reklamace je kupující povinen automobil převzít zpět, a to nejpozději mezi 30. a 50. dnem od jeho předání k reklamaci. Od 51. dne do 90. dne je Prodávající oprávněn za nevyzvednutý automobil účtovat skladné ve výši 100,-Kč za den, od 91. dne skladné ve výši150,-Kč za den.

10. Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tímto Prodávající informuje, že subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je pro oblast finančních služeb v rozsahu své působnosti (viz § 1 zák. č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi ve znění pozdějších předpisů) finanční arbitr, v ostatních případech nabízeného zboží a služeb či zprostředkování neživotního pojištění Česká obchodní inspekce, případně jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.1.2019